• Ekonomická agentúra Viedeň

  Ekonomická agentúra Viedeň je ústredný hospodárskopolitický nástroj mesta Viedne. Jej cieľom je posilnenie viedenských podnikov a intenzity ich inovácií ako aj trvalá modernizácia ekonomickej lokality, aby si vybudovala svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť.

  Ponuka služieb sa rozprestiera od profesionálneho poradenstva podnikateľom, zakladateľom a investorom cez cieľavedomú podporu finančných požiadaviek, pripravenosti a sprístupnenie vhodných pozemkov až po celosvetový miestny marketing pre ekonomickú oblasť Viedne.

 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) vznikla  v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. NARMSP ma neziskový charakter a podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EU a na trhoch tretích krajín prostredníctvom 4 základných priorít:
  - stimulácia rastu sektora,
  - zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti,
  - internacionalizácia - prienik na nové trhy,
  - uľahčenie prístupu MSP ku kapitálovým zdrojom

 • Združenie mladých podnikateľov Slovenska

  Poslaním Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) je aktivizovať mladých ľudí, predstaviť im podnikanie ako životný štýl a zároveň pomôcť pri realizácii ich originálnych a inovatívnych podnikateľských nápadov. Hlavné aktivity spočívajú v poskytovaní informácií, vo výmene skúseností a mentoringu. ZMPS podporuje networking mladých podnikateľov a založilo prvú sieť podnikateľských anjelov na Slovensku.
  Dlhodobými cieľmi sú:
  - Inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a poskytovať im potrebné informácie
  - Zlepšovať imidž podnikania prostredníctvom propagácie pozitívnych podnikateľských vzorov
  - Vytvoriť platformu za účelom výmeny profesionálnych kontaktov a skúseností