• Ekonomická agentúra Viedeň

    Ekonomická agentúra Viedeň je ústredný hospodárskopolitický nástroj mesta Viedne. Jej cieľom je posilnenie viedenských podnikov a intenzity ich inovácií ako aj trvalá modernizácia ekonomickej lokality, aby si vybudovala svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť.

    Ponuka služieb sa rozprestiera od profesionálneho poradenstva podnikateľom, zakladateľom a investorom cez cieľavedomú podporu finančných požiadaviek, pripravenosti a sprístupnenie vhodných pozemkov až po celosvetový miestny marketing pre ekonomickú oblasť Viedne.

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

    Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) vznikla  v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. NARMSP ma neziskový charakter a podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EU a na trhoch tretích krajín prostredníctvom 4 základných priorít:
    - stimulácia rastu sektora,
    - zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti,
    - internacionalizácia - prienik na nové trhy,
    - uľahčenie prístupu MSP ku kapitálovým zdrojom

  • Združenie mladých podnikateľov Slovenska

    Poslaním Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) je aktivizovať mladých ľudí, predstaviť im podnikanie ako životný štýl a zároveň pomôcť pri realizácii ich originálnych a inovatívnych podnikateľských nápadov. Hlavné aktivity spočívajú v poskytovaní informácií, vo výmene skúseností a mentoringu. ZMPS podporuje networking mladých podnikateľov a založilo prvú sieť podnikateľských anjelov na Slovensku.
    Dlhodobými cieľmi sú:
    - Inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a poskytovať im potrebné informácie
    - Zlepšovať imidž podnikania prostredníctvom propagácie pozitívnych podnikateľských vzorov
    - Vytvoriť platformu za účelom výmeny profesionálnych kontaktov a skúseností