Supporting start-ups to develop and grow

TwinEntrepreneurs je iniciatívou na posilnenie Start-up v regióne Viedeň-Bratislava. V centre pozornosti sú podniky, ktoré sledujú jasné ciele rastu a internacionalizácie.

V ponuke sú workshopy orientované na prax, coaching a sieťové podujatia vo Viedni a v Bratislave, ktoré umožňujú cezhraničnú výmenu know-how a skúseností. S podporou skúsených expertiek a expertov z rakúskej a slovenskej Start-up scény budú vypracované spoločné stratégie rastu, ktoré majú Váš podnik dostať o krok vpred. 

TwinEntrepreneurs je cezhraničný projekt spolupráce Hospodárskej agentúry Viedeň spolu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) a Združením mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS).

SUJET neu ©Wirtschaftsagentur Wien